Δεν επιτρέπονται τα σκυλιά
 Οι κατασκηνωτές οφείλουν να σέβονται τις ώρες κοινής ησυχίας 15:00-17:00 και 24:00-08:00
 Η είσοδος και η έξοδος αυτοκινήτων στο χώρο κατασκήνωσης δεν είναι δυνατή από τις 24:00 εως τις 8:00.
 Η εξόφληση του λογαριασμού γίνεται την στιγμή της αναχώρησης
 Οι επισκέπτες των κατασκηνωτών δεν μπορούν να εισέλθουν με το αυτοκίνητό τους πέραν του χώρου στάθμευσης της υποδοχής.

Παραμονή μικρότερη της μίας ώρας δεν χρεώνεται

 

 

* No dogs allowed

* Please respect the resting hours 15:00-17:00 and 24:00-08:00

* You have your check-out exactly on your departure moment

* The visitors can't go inside the camping by their car , the must park it in the reception.

* Stays less than one hour aren't charged.